ЗДРАВСТВЕНИ ПУНКТОВИ

ЈЗУ Здравствен дом Крушево има еден рурален тим доктор, сестра и возач и две патронажни сестри кои пружаат здравствена заштита на жителите од населени места во општина Kрушево и општина Долнени

Здравствен пункт с.Житоше

• Кон амбуланта во с. Житоше општина Долнени гравитираат следните населени места :


Здравствен пункт с.Бучин

Кон амбуланта во с. Бучин гравитираат следните населени места:


Здравствен пункт с.Пуста Река

Кон амбуланта во с. Пуста Река гравитираат следните населени места:


Здравствен пункт с.Норово

Кон амбуланта во с. Норово гравитираат следните населени места:

• Eкипа во СРЕДА 11-13 часот исто така руралниот доктор спроведува посети во С.Врбоец -216 жители и екипа во ЧЕТВРТОК 15-16 часот С.Острилци -35 жители

Секое рурално населено место се посетува 1 (еднаш) седмично