ВРАБОТЕНИ

Реден Број Име Презиме Тел.Број Функција
1 др. ЗОРИЦА МАНЧЕВСКА ТРАЈЧУЛЕСКА 078 449 950 Спец.радиолог и директор
2 ЦВЕТАНКА ПЕТРОСКА 078 315 485 Главна медицинска сестра
3 МИХАЈЛО НИКОЛОСКИ Спец.медицинска биохемија
4 АЛЕСКАНДАР СТЕПАНОСКИ 078 315 485 Одговорен на возен парк
5 АНДИГОНА АНГЕЛЕСКА 078 315 489 Советник Главен сметководител
6 АНА ТИРЧОСКА 078 315 489 Помлад соработник за правни работи