ДИРЕКТОР

Зорица Манчевска Трајчулеска

Датум на раѓање: 28.03.1959

Место: Радовиш

Основно и Средно медицинско завршува во Скопје. Се запишува на Медицински факултет во Скопје на кој дипломира во 1983 година.
Се вработува во Здравствен Дом Крушево во Итна медицинска помош од каде е испратена на специјалзација по Радиологија.
Во 1997 година за враќа во матичната организација како доктор специјалист по радиологија.
Во 2008 година Зорица Манчевска Tрајчулеска се стекнува со Сетификат за ЕХО Сонографија на дојќи со што го збогатува своето работно искуство и специјалност.
Во 2017 година за прав пат е назначена за в.д. директор на ЈЗУ Здравствен Дом Крушево, функција што ја обавува и до денешен ден.