Организациска поставеност на ЈЗУ Здравствен Дом Крушево

    ЈЗУ Здравствен дом Крушево опфаќа од 2.500м2 корисна површина, со 46 вработени и пружа здравствена заштита на општина Крушево и дел од општина Долнени на вкупно 11.000 жители од мешан етнички состав (македонци,албанци и власи). Основнa цел на ЈЗУ Здравствен дом Крушево е:

    1. Зачувување и унапредување на здравјето на населението
    2. Пружање на итна медицинска помош со домашно лекување
    3. Спроведување на Програмата за превентивна здравстевна заштита на предучилишни и училишни деца
    4. Спроведување на мерки за спречување на заболување на забите ,устата и нивнасанација
    5. Специјалистичко –консултативна здарсвтана заштита
    6. Снабдување со лекарства

ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ, ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ЈА СПРОВЕДУВА ВО ДВЕ СЛУЖБИ:

•Служба за примарна и превентивна здравствена заштита
Итна медицинска помош со дежурна служба и домашно лекување
 • Пружање на дијагностичко-терапевтски постапки кои се неопходни за отсранување на непосредна опасност за животот и здравјето на осигурените лица
 • Спроведува домашно лекување во случај кога не е неопходно болничко лекување на неподвижни или слабо подвижни болни, хронична болест во фаза на влошување или компликации, по сложени оперативни зафати кои бараат превивање и нега на раната и кај болни во термална фаза на болеста,
 • Превоз со санитетско возило во случај кога не се работи за итен случај кога болниот односно повредениот поради неподвижност или ограничена подвижност не може да користи превоз со јавен сообраќај
 • Присуство со возило и медицински тим на јавни манифестации
Имунизација, систематски прегледи и советувалиште

 • Задолжителна имунизација на децата од предучилишна и училишна возраст согласно Програмата на Владата и Календарот за задолжителна имунизација
 • Систематски прегледи на децата од предучилишна и училишна возраст согласно програмата на Владата преку што се следи растот и развојот на децата, рано откривање на вродени аномалии и недостатоци, откривање на ризик фактори за одредени заболувања, превенција од одредени заболувања. Откривање на штетни навики и следење на здравствената состојба на децата родени со ризик.
Превентивна здравствена заштита на предучилишни деца

 • вршење систематски преглед на деца од предучилишна возраст од страна на превентивните тимови
 • едукација на родителите на децата преку предавања и работа во групи
 • рана детекција на здравствени проблеми и навремен третман
 • задолжителна имунизација согласно календарот и Програмата за имунизација
 • Преземање на мерки и активности за што поголем опфат кај тешко достапните популации во руралните средини, лица кои често го менуваат местото на живеење и порестојување(мобилни групи) преку активности за изнаоѓање на неевидентирани, невакцинирани или некомплетно вакцинирани лица и нивна вакцинација
 • Водење евиденција на вакцинирани и ревакцинирани деца
 • контрола за извршени вакцинации и ревакцинации и преземање мерки за комплетирање на вакциналниот статус и
 • врши други работи согласно Законот за здравствена заштита и Програмите на Владата на РМ за систематски прегледи и задолжителна имунизација.
Превентивна здравствена заштита на училишни деца

 • вршење на систематски преглед на ученици од страна на превентивните тимови,
 • едукација на учениците, наставниот кадар, родители/старатели преку предавања и работа во мали и поголеми групи
 • следење на физичкиот и психофизичкиот развој
 • рана детекција на здравствените проблеми и навремен третман
 • рано препознавање на ризични видови на однесувања
 • едукација за усвојување на здрави животни стилови
 • земање податоци за употреба и злоупотреба на супстанци (пушење, алкохол, таблети, дрога)
 • земање податоци во врска со пубертетот кај двата пола
 • земање податоци за рано откривање на знаци на депресија и други пореметувања на менталното здравје
 • земање податоци за постоење на насилно однесување (булинг)
 • задолжителна имунизација на школски деца согласно календарот и Програмата за имунизација
 • преземање мерки и активности за што поголем опфат кај тешко достапните популации во рурални средини, лица кои често го менуваат своето место на живеење и престојување, преку активности за изнаоѓање на неевидентирани, невакцинирани или некомплетно евидентирани лица и нивна вакцинација
 • водење на евиденција за извршени сиситемастки прегледи на училишни деца
 • водење евиденција за вакцинирани и ревакцинирани деца и преземање на мерки за комплетирање на нивниот вакцинален статус и
 • врши други работни задачи во согласност со Законот за здравствена заштита и Програмите на Владата за систематски прегледи и задолжителна имунизација.
Поливалентна патронажа

 • Поливалентна патронажна служба при ЈЗУ Здравствен дом од Македонски Брод е служба која пружа превентивна-куративна и здравствено воспитна дејност на населението и го опфаќа целото семејство преку посета на патронажна сестра во домот и соработка со здравствените и други установи на своето подрачје.Во патронажната служба работата е обавуваат три патронажни сестри кои пружаат патронажни посети на семејствата од општина Македонски Брод и општина с.Пласница.
 • Задачи на Поливалентната патронажа

 • Патронажна посета на новородено
 • Патонажна посетра на родилка и леунка
 • Патронажна посета на доенче
 • Патронажна посета на бремена жена
 • Патронажна посета на жена во репродуктивен период
 • Патронажна посета на деца од 2 и 4 години и училични деца
 • Патронажна посета на стари лица
 • Патронажна посета на хронично болни и останати корисници
 • Соработка со здравствени и други установи од подрачјето на општина Македонски Брод
 • Врши други работи и задачи во согласност со законот за здравствена заштита и Програми на Владата.
Превентивна стоматолошка заштита на деца до 14 години
 • Дијагностика на ризикот од појава на кариес и парадонтопатија
 • Рано откривање на болестите на устата и забите
 • Откривање на деформитети и неправилности во развојот на забите и вилиците кај децата до 14 години
 • Контрола и евиденција на состојбата на забалото (млечни, трајни заби, кариес, екстракција и пломба индекс)
 • Задолжителен преглед на сите ученици во основното и средно образование
 • Редовно следење на здравствената состојба на устата и забите преку спроведување на систематски прегледи согласно Националната стратегија за превенција на оралните заболувања и Програмата на Владата
 • Евиденција на констатираната состојба во здравствен картон и евидентна книга
 • Едукација на учениците за усвојување на здрави животни стилови, рана детекција на здравствените проблеми и упатување на навремен третман и
 • Врши други работи и задачи во согласност со законот и друиги подзаконски акти.
•Служба за специјалистичко – консултативна здравствена заштита

Здравствениот дом спроведува специјалистичко – консултативна здравствена заштита од областа на:


 • Интернистички болести
 • Физикална терапија
 • Биохемиско лабораториска дејност
 • Рендгендијагностика

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ И ФИНАНСИСКО-СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
• Одделение за правни и општи работи

Одделението за правни и општи работи ги врши работите и задачите што се однесуваат на:

 • Следење на организациската поставеност на Здравствениот дом;
 • Подготвува правилници и други акти;
 • Спроведување на функционална анализа на работните места и потребите на Здравствениот дом;
 • Подготвување на сите нормативни акти на Установата, нивните измени и дополнувања;
 • Обезбедува правилна примена на зааконите и подзаконските акти од сите области, посебно од областа на здравствената заштита и работните односи, како и други акти кои се однесуваат на правата на работниците од работен однос;
 • Го спроведува процесот на управување со човечки ресурси;
• Одделение за финансиско сметководствени работи

Одделението за финансиско сметководствени работи ги врши работите кои се однесуваат на:


 • Вршење на работи и задачи од областа на сметководственото, финансиското и материјалното работење
 • Контрола на фактури кои произлегуваат од работата на Здравствениот Дом
 • Следење на состојбата на движењето на средствата и изворите на средства
 • Следење на остварувањата на приходи и извршувањето на трошоците
 • Составување, примање, ликвидирање и контрола на сметководствените исправи,
 • Водење евиденција, пресметување и исплата на платите на вработените
 • Изготвување на периодични и завршни сметки
 • Пресметување на амортизација и ревалоризација
 • Усогласување на средствата и изворите на средства, на книговодствената со вистинската состојба
 • Изготвување информации и извештаи за движење на средствата за работа
 • Осигурување на материјалните средства со кои располага Здравствениот Дом и
 • Врши други работи од областа на сметководственото, финансиското и материјалното работење согласно законските прописи.
 • Ажурира водење на сметководствени, матријално-финансиски и други работи